Unijna dyrektywa wodna

Za GW z 29.09.2016 (internetowe):
„Wrocławskie MPWiK wyliczyło, że jeśli rząd przeforsuje nowelizację ustawy prawo wodne, znacznie wzrosną opłaty za wodę. Mieszkańcy zamiast 4,84 zł za metr sześcienny zapłacą nawet 6 zł. O podwyżkach alarmują też inne samorządy.”

Na ogół jest to komentowane jako kolejny ruch PiS w kierunku pozyskania pieniędzy dla niedomykającego się budżetu. PiS z kolei tłumaczy, że nie chce, ale musi, bo tego żąda Unia Europejska.

Ta wymówka to nie wynalazek PiS – wcześniej powoływały się na wymagania Unii rządy postkomunistów czy PO. Wielokrotnie okazywało się, ze to był jedynie pretekst do dojenia społeczeństwa…

Teraz pewnie jest podobnie, ale wyobrażm sobie jeszcze drugie dno. O ile poprzednie rządy były prounijne, ten jest wyraźnie separatystyczny i wrogi ideom „wspólnego domu”. Dlatego powoływanie się na Unię w przypadku działań nieprzyjaznych społeczeństwu może budować i pogłębiać nastroje przeciwunijne, które w odpowiedniej chwili można będzie zagospodarować.

Ale dlaczego PiS jest antyunijny, jeśli efekty wstąpienia są dramatcznie wręcz korzystne dla Polski? Pewnie dlatego, że Wspólnota daje wprawdzie pieniądze, ale patrzy na ręce – a tego PiS nie lubi i się obawia…

P.S. Przy okazji dyskusji o podwyżkach – zaskakuje mnie, jak mało są one konkretne i oparte na faktach. Może warto zaglądnąć do owej dyrektywy unijnej i sprawdzić, co mówi na prawdę. A raczej z tekstu nie wynika jaka ma być wysokość podwyżek (ani cz w ogóle mają być, za to wynika, że powinno się przeprowadzic rzetelną analizę ekonomiczną, zaangażować w ten proces wszystkich zainteresowanych, uwzględniać uwarunkowania społeczne i konsultować się:

Artykuł 9
Zwrot kosztów za usługi wodne
1. Państwa Członkowskie uwzględniają zasadę zwrotu kosztów usług wodnych, włączając koszty
ekologiczne i materiałowe, uwzględniając analizę ekonomiczną wykonaną zgodnie z załącznikiem III oraz
w szczególności zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”.
Do końca 2010 r. Państwa Członkowskie zapewnią, Ŝe:
– polityki opłat za wodę przewidują odpowiednie działania zachęcające uŜytkowników do
wykorzystywania zasobów wodnych efektywnie oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów
środowiskowych niniejszej dyrektywy,
– odpowiedni jest wkład róŜnych uŜytkowników wody, podzielonych przynajmniej na przemysł,
gospodarstwa domowe i rolnictwo, do zwrotu kosztów usług wodnych, opartych na analizie
ekonomicznej wykonanej zgodnie z załącznikiem III i przy uwzględnieniu zasady „zanieczyszczający
płaci”.
Państwa Członkowskie mogą w tym przypadku uwzględniać skutki społeczne, ekologiczne i
ekonomiczne zwrotu kosztów, jak równieŜ warunki geograficzne i klimatyczne określonego regionu lub
regionów.
2. Państwa Członkowskie składają w planach gospodarowania wodami w dorzeczach sprawozdanie
o planowanych krokach podjętych dla wdroŜenia ust. 1, które przyczyniać się będą do osiągnięcia celów
środowiskowych niniejszej dyrektywy i o wkładzie uczynionym przez róŜnych uŜytkowników do zwrotu
kosztów usług wodnych.
3. Przepisy niniejszego artykułu nie mogą uniemoŜliwiać finansowania poszczególnych środków
ochronnych i zaradczych podejmowanych dla osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy.
4. Państwa Członkowskie nie naruszają niniejszej dyrektywy, jeśli zdecydują się, zgodnie z
ustalonymi praktykami, nie stosować przepisów ust. 1 zdanie drugie, i do tego celu stosownych przepisów
ust. 2, dla danego korzystania z wody, gdzie to nie naraŜa zamiarów i osiągnięcia celów niniejszej
dyrektywy. Państwa Członkowskie składają sprawozdanie z przyczyn niestosowania w pełni ust. 1 zdanie
drugie w planach gospodarowania wodami w dorzeczach.

Artykuł 14
Informowanie społeczeństwa i konsultacje
1. Państwa Członkowskie zachęcają wszystkie zainteresowane strony do aktywnego udziału we
wdraŜaniu niniejszej dyrektywy, w szczególności w opracowywaniu, przeglądzie i uaktualnianiu planów
gospodarowania wodami w dorzeczach. Państwa Członkowskie zapewniają, Ŝe dla kaŜdego obszaru
dorzecza opublikują i udostępnią do zgłaszania uwag społeczeństwu, w tym uŜytkownikom:
a) harmonogram i program prac dla tworzenia planu, w tym oświadczenie o konsultacjach do
przeprowadzenia, co najmniej trzy lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi;
b) tymczasowy przegląd istotnych zagadnień gospodarki wodnej określonych dorzeczu, co najmniej
dwa lata przed rozpoczęciem okresu, do którego plan się odnosi;
c) kopie projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu, co najmniej rok przed rozpoczęciem
okresu, którego plan dotyczy.
Na wniosek udostępniane są dokumenty źródłowe i informacje wykorzystane do opracowania
projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
2. Państwa Członkowskie przeznaczają co najmniej 6 miesięcy na składanie pisemnych uwag do
tych dokumentów w celu zapewnienia aktywnego udziału i konsultacji.
3. Ustępy 1 i 2 są stosowane jednakowo do uaktualnionych planów gospodarowania wodami w
dorzeczach.

ZAŁĄCZNIK III
ANALIZA EKONOMICZNA
Analiza ekonomiczna zawiera wystarczające informacje o odpowiedniej szczegółowości (uwzględniając
koszty związane z zebraniem odpowiednich danych) w celu:
a) wykonania odpowiednich obliczeń niezbędnych dla uwzględnienia określonej na mocy art. 9 zasady
zwrotu kosztów za usługi wodne, uwzględniając prognozy długoterminowe dotyczące zaopatrzenia
w i zapotrzebowania na wodę w obszarze dorzecza, oraz w miarę potrzeby:
– oszacowania dotyczące wielkości, cen i kosztów związanych z usługami wodnymi, oraz
– oszacowania odpowiednich inwestycji, obejmujące prognozowanie takich inwestycji;
b) dokonania oceny najbardziej efektywnego ekonomicznie połączenia środków w odniesieniu do
korzystania z wód, które będą zawarte w programie środków działania na mocy art. 11, opartego na
oszacowaniach potencjalnych kosztów takich środków.

 

29.09.2016

Dodaj komentarz

Możesz użyć HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>